HAVKAF

VEDTÆGTER

Vedtægter for Havnsø kajak & Friluftsklub

§1 Klubbens navn Klubbens navn er Havnsø Kajak & friluftsklub – HAVKAF og dens hjemsted er Kalundborg kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme og dyrke kajakroning og det tilhørende friluftsliv.

§3 Medlemskab af forbund HAVKAF er medlem af et eller flere forbund. Bestyrelsen bestemmer hvilke forbund. Klubben er underlagt de valgte forbunds love og bestemmelser.

§4 Indmeldelse og kontingent Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. Medlemskab er først gældende, når medlemskontingent er betalt. For personer under 18 år kræves forældres samtykke.
Kontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves 1 gang årligt pr. 1. maj, dog i 2015 pr. 1. marts. Udmeldelse kan ske hvert år pr. 1. maj.
Medlemmer, der ikke betaler det opkrævede kontingent rettidigt og heller ikke reagerer på efterfølgende rykning, fortaber automatisk medlemskab af klubben.

§5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.
Bestyrelsen vælges på den måde, at der i lige år vælges tre medlemmer og i ulige år to medlemmer. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Der vælges også en revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen Alle der er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i dennes fravær, den fungerende formands stemme, udslag på afstemningen. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt beslutninger om optagelse, indfrielse og omlægning af lån skal dog godkendes af generalforsamlingen. Der skrives referat fra bestyrelsesmøder. Referaterne skal være tilgængelige for klubbens medlemmer senest tre uger efter afholdt møde. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov, og der aflægges beretning om virksomheden for generalforsamlingen.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for udarbejdelsen af de regelsæt for bl.a. roning, sikkerhed, uddannelse, materiel samt evt. bygninger, som bestyrelsen finder nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig, sikker og økonomisk drift og udvikling af klubben i overensstemmelse med klubbens formål.

§6 Regnskab og Revision
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelse. Klubbens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisoren senest 5. februar, og det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 1. marts. Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
 
§7 Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Den skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mere end 25 % af klubbens medlemmer forlanger dette.
Forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog kræves der til ændring af vedtægter 2/3 flertal. Der kan efter ønske foretages skriftlig afstemning. Der kan kun afgives en stemme per medlem, og den kan kun afgives ved personligt fremmøde.
En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der fyldestgørende skal redegøre for de trufne beslutninger. Referatet underskrives af referenten og dirigenten. Referatet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest tre uger efter generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§8 Eksklusion Medlemmerne skal følge de til enhver tid gældende reglementer. Ved overtrædelse af klubbens love og reglementer er klubbens bestyrelse berettiget til at idømme vedkommende karantæne eller ekskludere vedkommende af klubben.
Eksklusion kan dog ikke foretages uden mundtligt at have kontaktet medlemmet for at høre dennes version af det forhold, der har ført til eksklusionsmuligheden.

§9 Opløsning af klubben Klubben kan kun opløses, når 2/3 af klubbens medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger beslutter dette. Ophører klubben med at eksistere, sørger bestyrelsen for at betale samtlige gældsposter og opfylde klubbens aftaler med Kalundborg Kommune og eventuelle andre parter i muligt omfang. Herefter overdrager bestyrelsen klubbens eventuelle resterende aktiver til kajakafdelingerne i de forbund klubben er tilknyttet.

§10 Tegning Klubben tegnes udadtil af bestyrelsen. Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. februar 2015